E4I Fellow Programı Yönetmeliği

İNOVASYON İÇİN EĞİTİM VAKFI’na;

Vakfınızın Fellow Programına katılma hakkını kazanarak bu kapsamda burs almak istemem ve burs verilen/alınan süre içinde oluşabilecek olası aksaklıkları çözümlemek, burs hakkının kaybedilmemesi için uyulması gereken şartları belirlemek ve İnovasyon İçin Eğitim Vakfı’nın bu husustaki haklarını korumak amacı ile:

  1. İnovasyon İçin Eğitim Vakfı Fellow Programı şartlarını, süresini ve sayısını vakfın Yönetim Kurulu tarafından belirlendiğini,

2.Türkiye’de ikamet ettiğimi ve Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olduğumu,

3.Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan öğrenim kredisi ve engelli öğrencilere verilen burslar hariç, başka kaynaklardan aylık nakit yardımı şeklinde burs almadığımı aksi takdirde Fellow Programına katılamayacağımı,

4.Katılımcı olup olmayacağımın İnovasyon İçin Eğitim Vakfı yönetimi tarafından belirlenen seçim süreçleri sonrasında belirleneceğini,

5.Başvuru süresince oluşturmuş olduğum ve oluşturacağım materyallerin kullanım hakkını İnovasyon İçin Eğitim Vakfı’na devredeceğimi kullanım hakkı konusunun İnovasyon İçin Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanacağını ve bu surette tarafımca başvuru süresince oluşturulmuş her türlü materyalin kullanım hakkını İnovasyon İçin Eğitim Vakfı’na gayri kabili rücu olarak devrettiğimi,

6.Fellow Programı kapsamında verilen bursların karşılıksız olduğunu ve tarafıma bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmeyeceğini,

  1. İnovasyon İçin Eğitim Vakfı Fellow Programı kapsamında bursların her yıl Ekim ayında başlayarak 12 ay boyunca verildiğini ve her ayın ilk haftası içinde ……. Bankası’nda açılmış olan Katılımcı hesaplarına yatırıldığını,

8.Bu Taahhütnamede belirtilen nedenlerle ile kesin burslar için, bursun kesilmesine ilişkin nedenin Vakfa iletilmesi üzerine yürürlüğe konulacağını ve geç bildirim nedeniyle fazladan yapılmış ödemelerin tarafımdan talep edileceğini,

9.Her akademik yıl içerisinde, birinci ( Şubat ) ve ikinci dönemin ( Haziran ) sonunda okul ve üniversite yönetimi tarafından onaylanmış olan akademik başarımı gösteren belgeyi İnovasyon İçin Eğitim Vakfı’na ileteceğimi,

10.Bulunduğum lisenin/ üniversitenin , dönem geçme sistemi var ise dönemi geçmekle, sınıf geçme sistemi var ise sınıfı geçmekle yükümlü olduğumu, 4,00′ lük not sistemi geçerli ise not ortalamamın en az 1,80; 100’lük not sistemi geçerli ise not ortalamamın 54 olması gerektiğini, Şartlı burs bağışlarında akademik durumumla ilgili bağışçının şartları geçerli olduğunu ve İnovasyon İçin Eğitim Vakfı ‘nın bu konuda herhangi bir yetkisi bulunmadığını,

11.Ayda bir İnovasyon İçin Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen buluşma toplantılarına ve Vakıf tarafından düzenlenen yıllık etkinliklere katılacağımı, mazeret bildirerek (sağlık, vefat, vb.) yıl içinde sadece bir tane buluşmaya gelmeme hakkım olduğunu,

12.Madde 9-10’de belirtilen sorumluluklarımı yerine getirmediğim takdirde İnovasyon İçin Eğitim Vakfı yönetimi tarafından en fazla bir (1) kez uyarılacağımı ve aynı durumun devam etmem veya başka bir ihlalde bulunmam halinde bursuma son verileceğini,

  1. İnovasyon İçin Eğitim Vakfı Fellow Programı’ndan başka ve Öğrenim ve kredi yurtlar kurumu bursları hariç olmak üzere, herhangi bir sivil toplum kuruluşundan burs alamayacağımı,

14.6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında İnovasyon İçin Eğitim Vakfı ile paylaşmış olduğum her türlü kişisel bilgimin Vakıf tarafından muhafaza edilmesine, işlenmesine, yurtiçi ve yurtdışında yerleşik 3. Kişiler ile paylaşılmasına açıkça onay verdiğimi,

15.Kanunun 11. Maddesi kapsamında muhafaza edilen kişisel bilgilerim kapsamında Veri Sorumlusu sıfatına sahip olan İnovasyon İçin Eğitim Vakfı’na başvurarak;

a)Kendime ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)İşlenen kişisel verilerim varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,

c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d)Kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerimdeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,

e)Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme,

  1. f) İşlenen verilerin neticesinde şahsım ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,

g)Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme haklarını kullanabileceğimi,

16.Liseden/ Üniversiteden disiplin cezası almam halinde İnovasyon İçin Eğitim Vakfı’ ndan aldığım bursu, son karar İnovasyon İçin Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu’na ait olmak üzere, kaybedebileceğimi,

17.Aşağıdaki durumların varlığı halinde bursumu kaybedebileceğimi,

▪İnovasyon İçin Eğitim Vakfı değerlerine ve İnovasyon İçin Eğitim Vakfı yetkili kurullarınca alınan kararlara aykırı davranış sergilersem,

▪Vakfın kurumsal kimliğini zedeleyici açıklama ve beyanlarda bulursam,

▪Sınıf veya dönem tekrarı yaparsam,

▪Kayıt sildirme, mezuniyet gibi nedenlerle liseden / üniversiteden ilişiğim kesilirse veya Vakıf yönetiminin onayını almadan öğretim kurumunu değiştirirsem,

▪Burs almaktan vazgeçtiğini bildirirsem,

▪Vefat edersem,

▪Staj haricinde, Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışacağım konusunda Vakfı bilgilendirmezsem

18.İlk yılının sonunda bir ara değerlendirme yapılacağını ve bu değerlendirme sonucunda İnovasyon İçin Eğitim Vakfı Yönetim Kurulunun da kararı ile birlikte sonraki yıl burs alıp almayacağımın belirleneceğini,

19.Başvuru sırasında ve burs alma sürecinde verdiğim beyanlarımı, burs komitesinin talep etmesi durumunda, gerekli belgeleri ibraz ederek doğrulamakla yükümlü olduğumu, yanlış veya eksik beyanda bulunduğumun belirlenmesi durumunda, verilen burs hakkımın geri alınacağını ve hakkımda yasal yollara başvurulabileceğini,

gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.

İşbu Taahhütname tarafımca okunarak 27/10/2016 tarihinde 1 nüsha olarak imzalanmıştır. Taahhütnamenin aslı İnovasyon İçin Eğitim Vakfı’nda kalacaktır.

KATILIMCI ADI-SOYADI

İMZASI

 

Pin It on Pinterest